UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KURSÓW ONLINE / ONLINE COURSE SERVICE AGREEMENT

A.

Ostatnia aktualizacja / Last updated:

2022-07-05

B.

Kurs / Course:

«Level up to Middle+ / Senior Java Software Engineer»

C.

Data rozpoczęcia / Start date:

2022-07-16

D.

Cena kursu / Course price

900 USD

E.

Strona kursu / Course page:

https://noirix.com/academy

F.

Harmonogram płatności / Payment schedule:

Pełna cena najpóźniej do / Full price no later than: 2022-07-20

G.

Wykonawca / Contractor:

Matvey Gramovich,

Osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą / Individual running a business,

NIP: 8971903803, REGON: 521539804,

Adres do doręczeń / Address of service: STRAGANIARSKA 20/22/35, 80-837 GDAŃSK,

Email: ceo@noirix.com.

Dane bankowe: / Bank details:

Rachunek / Account: PL82102049000000820234222264

Bank: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna

SWIFT: BPKOPLPW

H.

Klient / Client:

Informacje o Kliencie podawane są przez niego samego w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Kursu i / lub w formularzu na stronie kasy Stripe. / Information about the Client is provided by the Client themselves in the application form available on the Course page and / or in the form on the Stripe checkout page. 

RECENZJE:

 • Klient z powodzeniem wypełnił i wysłał formularz zgłoszeniowy, dostępny na Stronie Kursu lub w inny sposób wyraził wyraźną wolę zgłoszenia się na Kurs ("Zgłoszenie na Kurs").
 • Po tym, jak Klient zgłosił się na Kurs, Wykonawca przekazał mu link do strony kasowej Stripe, która zawierała link do niniejszej Umowy.

RECITALS:

 • The Client successfully completed and sent application form, available on the Course Page or otherwise expressed clear will to apply for the Course («Applying for the Course»).
 • After Client had applied to the Course the Contractor provided him with the link to Stripe checkout page which contained link to the present Agreement.

 1. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Wykonawca (zgodnie z definicją w sekcji G Umowy) i Klient (zgodnie z definicją w sekcji H Umowy) zawarli niniejszą umowę o świadczenie usług kursu online ("Umowa").
 2. W ramach Umowy Wykonawca zapewni Klientowi dostęp do Kursu, zgodnie z definicją zawartą w Części B Umowy.
 3. Treść i harmonogram Kursu są ustalane jednostronnie przez Wykonawcę i są dostępne na stronie internetowej określonej w części E Umowy ("strona Kursu"), zmienianej jednostronnie co jakiś czas przez Wykonawcę.

 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

 1. The Contractor (as defined in section G of the agreement) and the Client (as defined in section H of the agreement) have entered into this online course service agreement («Agreement»).
 2. Under the Agreement, the Contractor provides the Client access to the Course, specified in the section B of the Agreement.
 3. The contents and schedule of the Course are determined by the Contractor unilaterally and are available on a webpage specified in Section E of the Agreement («Course page»), as unilaterally amended from time to time by the Contractor.

 1. PROCEDURA SERWISOWA

 1. Usługa świadczona jest online za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych przez Wykonawcę.
 2. Kurs składa się z serii wykładów oraz rozmowy z Klientem, opisanych na stronie Kursu.
 3. Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej przekazuje dane potrzebne do uzyskania dostępu do Kursu (linki, hasła itp.).
 4. Dostęp do pierwszego wykładu jest bezpłatny, dostęp do pozostałych części Kursu zostanie przyznany dopiero po uiszczeniu przez Klienta opłaty za Usługę lub po uiszczeniu jej pierwszej raty, jeśli Umowa przewiduje płatność w ratach.  
 5. Kurs rozpoczyna się w dniu określonym w Сzęści C ("Data rozpoczęcia"). Wykłady odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Kursu. Data i godzina Rozmowy kwalifikacyjnej jest uzgadniana z Klientem, ale odbywa się nie później niż 14 dni roboczych od daty ostatniego wykładu, chyba że Wykonawca uzgodni późniejszy termin w formie dokumentu.
 6. Wykonawca może zaangażować osoby trzecie do świadczenia Usługi i nie jest zobowiązany do uzyskania zgody Klienta. Uznaje się, że Wykonawca wykonał wszelkie Usługi faktycznie wykonane przez takie osoby trzecie i będzie odpowiedzialny i rozliczony za wszelkie Usługi wykonane przez takie osoby trzecie, tak jakby Wykonawca sam świadczył Usługę.

 1. SERVICE PROCEDURE

 1. The Service is provided online via the means of the electronic communication, determined by the Contractor.
 2. The course consist of series of lectures and an interview with the Client as described on the Course page.
 3. The Contractor via email or other means of electronic communication provides details needed to access the Course (links, passwords etc.).
 4. Access to the first lecture is free of charge, access to the rest of the Course is provided only after remuneration for the Service is paid by the Client, or after the first installment thereof is payed, if the Agreement provides for payment in installments.  
 5. The Course starts on the date specified in Section C («Start date»).The lectures are held according to schedule available on the Course page. The date and time of the Interview shall be coordinated with the Client, but it shall be held no later than within 14 business days from the date of the last lecture, unless the Contractor agrees on a later date in a documentary form.
 6. The Contractor may engage third Parties for the Provision of the Service and is not obliged to obtain the consent of the Client. The Contractor will be deemed to have performed any Services actually performed by such third parties and will be responsible and liable for any Service performed by such third parties as if the Contractor had provided the Service itself.

 1. CENA KURSU, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Cena za Kurs ("Wynagrodzenie") określona w Części D Umowy jest jedynym Wynagrodzeniem za Usługę. Płatność będzie dokonywana w jednej lub kilku ratach określonych w Części F Umowy, w terminach w niej określonych.
 2. Wynagrodzenie (jego rata) uważa się za dokonane z chwilą wpływu odpowiednich środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Sekcji G Umowy. Płatność odbywa się za pośrednictwem systemu płatności Stripe.
 3. Jeżeli strona kasowa Stripe, na której znajduje się link do niniejszej Umowy, przewiduje mniejsze Wynagrodzenie lub jego ratę z powodu rabatu, który może być wprowadzony przez Wykonawcę od czasu do czasu, Wynagrodzenie lub jego rata zostanie zapłacone w wysokości określonej na wspomnianej stronie kasowej Stripe.
 4. Wykonawca wystawia faktury zgodnie z obowiązującym prawem i przesyła je drogą elektroniczną. Strony ustalają, że faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej.
 5. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy uważa się za wykonane, gdy Wykonawca podał dane potrzebne do dostępu do Kursu, przeprowadził wykłady, a także przeprowadził rozmowę i przesłał Klientowi informację zwrotną, chyba że Klient nie wziął udziału w rozmowie z powodu naruszenia przez niego Umowy lub z innej przyczyny leżącej po stronie Klienta ("Zakończenie Kursu").
 1. COURSE PRICE, PAYMENT AND DELIVERY

 1. The price for the Course («Remuneration») as specified in Section D of the Agreement is the sole Remuneration for the Service. The payment shall be made in one or more installments as specified in the Section F of the Agreement, within timeframe set therein.
 2. The Remuneration (installment thereof) is deemed to be have been made when the respective monies are credited to Contractor’s bank account specified in Section G of the Agreement. The payment shall be made through Stripe payment system.
 3. If the Stripe checkout page, which contains link to the present Agreement, provides for a lesser Remuneration or installment thereof due to a discount as may be introduced by the Contractor from time to time, the Remuneration or installment thereof shall be paid in the amount specified on the said Stripe checkout page.
 4. The Contractor issues invoices in accordance with applicable law and sends them via email. The Parties agree that invoices may be issued in electronic form.
 5. The obligations of the Contractor under the Agreement are deemed to have been discharged when the Contractor provided details needed to access the Course, held lectures as well as held interview and sent feedback to the Client unless the Client failed to take part in the interview due to their violation of the Agreement or due to other reason attributable to the Client («Course Completion»).

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wykłady i materiały dodatkowe ("Materiały") przekazane Klientowi w trakcie świadczenia Usługi są własnością Wykonawcy lub jego licencjodawców.
 2. Z zastrzeżeniem warunków Umowy, Klientowi zostaje niniejszym udzielona niewyłączna, ograniczona, niezbywalna i odwoływalna licencja na korzystanie z Materiałów do ich osobistego, niekomercyjnego użytku w okresie obowiązywania Umowy bez ograniczenia terytorialnego. Wykonawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie.
 3. Klientowi zabrania się:
 1. nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania lub ujawniania jakiejkolwiek części Materiałów, w jakimkolwiek medium, w tym bez ograniczeń poprzez jakiekolwiek zautomatyzowane lub niezautomatyzowane "skrobanie", upubliczniania Materiałów, w tym za pośrednictwem Internetu.
 2. wykorzystywania Materiałów do jakichkolwiek celów związanych z komercyjnym pozyskiwaniem klientów;
 3. obchodzenia środków, które Wykonawca może stosować w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Materiałów, w tym bez ograniczeń funkcji, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Materiałów.

 1. INTELLECTUAL PROPERTY

 1. Lectures and additional materials («Materials») provided to the Client in the course of Service provision are property of the Contractor or its licensors.
 2. Subject to the terms and conditions of the Agreement, the Client is hereby granted a non-exclusive, limited, non-transferable, and revocable license to use Materials for their personal, noncommercial use for the term of validity of the Agreement without limitation in territory. The Contractor reserves all rights not expressly granted herein.
 3. The Client is prohibited from:
 1. recording, copying, distributing, or disclosing any part of the Materials, in any medium, including without limitation by any automated or non-automated “scraping”, making the Materials public, including via the Internet.
 2. using the Materials for any commercial solicitation purposes;
 3. bypassing the measures the Contractor may use to prevent or restrict access to the Materials, including without limitation features that prevent or restrict use or copying of any content or enforce limitations on use of the Materials.

 1. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do stawienia się na wykłady, skoordynowania godziny Rozmowy z Wykonawcą bez zbędnej zwłoki i wzięcia udziału w rozmowie.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za kooperatywność swojego oprogramowania i sprzętu z wymaganiami technicznymi środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Wykonawcę do świadczenia Usługi, a także za adekwatność połączenia internetowego Klienta.
 3. Klientowi zabrania się:
 1. przesyłania spamu, łańcuszków lub innych niezamówionych wiadomości e-mail;
 2. prób ingerowania, naruszania integralności systemu lub bezpieczeństwa jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez Wykonawcę lub innych uczestników Kursu;
 3. wgrywanie nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innych agentów oprogramowania;
 4. zbieranie lub gromadzenie jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osoby, w tym nazw kont, które są udostępniane Zleceniodawcy w trakcie świadczenia Usługi;
 5. zakłócanie lub kompromitowanie procesu świadczenia Usługi.

 1. OBLIGATIONS OF THE CLIENT

 1. The Client is obliged to attend the lectures, coordinate the time of the Interview with the Contractor without undue delay and take part in the interview.
 2. The Client is solely responsible for cooperability of its software and hardware with the technical requirements of the means of electronic communication used by the Contractor to provide the Service as well as for the adequacy of the Client’s internet connection.
 3. The Client is prohibited from:
 1. transmitting spam, chain letters, or other unsolicited email;
 2. attempting to interfere with, compromise the system integrity or security of any software used by the Contractor or other participants of the Course;
 3. uploading invalid data, viruses, worms, or other software agents;
 4. collecting or harvesting any personally identifiable information, including account names, that is made available to the Client in the course of Service provision;
 5. disturbing or compromising process of Service provision.

 1. REKLAMACJE. WYCOFANIE I ZWROT PIENIĘDZY

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usługi w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Kursu. Reklamacje z naruszeniem terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy składać listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adresy Wykonawców wskazane w części G Umowy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
 4. W przypadku, gdy procedura rozpatrywania wymaga dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie podmiotów zewnętrznych) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą doręczane listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adresy Zamawiającego, wskazane w sekcji H Umowy.
 6. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podania przyczyny poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na adres wskazany w Sekcji G Umowy.
 7. Powyższe prawo nie przysługuje, jeżeli Klient wyrazi zgodę i zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 8. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez Klienta w wysokości i w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa w terminie 30 od odpowiedniego umotywowanego żądania. Zwroty realizowane są za pośrednictwem systemu płatności Stripe.

 1. COMPLAINTS. WITHDRAWAL AND REFUND

 1. The Client has a right to submit complaints regarding the Service within 14 business days from the date of Course completion. Complaints in violation of the deadline stated above will not be considered.
 2. Complaints should be submitted by registered mail or by e-mail to the Contractors’ addresses specified in Section G of the Agreement.
 3. The complaints will be considered within 14 days from the date of its receipt by the Contractor.
 4. In the event that the consideration procedure requires additional explanatory activities (legal consultations, opinions of external entities) the time for considering the complaint may be extended.
 5. The answers to the complaints shall be delivered by registered mail or email to the addresses of the Client, specified in Section H of the Agreement.
 6. If the Client is a consumer within the meaning of the applicable law, they have the right to withdraw from the Agreement within 14 days from the conclusion of the Agreement without giving any reason by sending a written notice by registered mail to the address specified in Section G of the Agreement.
 7. The above right shall not be granted if the Client agrees and requests the commencement of the provision of the Service before the expiry of 14 days from the date of conclusion of the Agreement.
 8. The Contractor refunds payments made by the Client in amount and in cases specified in applicable law within 30 of the corresponding motivated request. The refunds are executed via Stripe payment system.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zleceniobiorca jest uprawniony do jednostronnego pozasądowego rozwiązania Umowy bez zwrotu kosztów poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia do Zleceniodawcy, jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w punkcie 4 Umowy lub opóźnia się z płatnością (którejkolwiek z rat) o więcej niż 7 dni kalendarzowych.
 2. Zleceniobiorca jest uprawniony do ograniczenia lub odebrania dostępu do Kursu w przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku określonego w punkcie 5.3. niniejszego Regulaminu w zakresie uzasadnionym tym naruszeniem.
 3. Zleceniodawca zapłaci karę w wysokości 3000 USD za każde naruszenie obowiązków określonych w punkcie 4 Umowy.
 4. Niestawienie się Klienta na wykłady, rozmowę lub inny brak możliwości korzystania z dostępu do Kursu z powodu naruszeń Umowy lub innych przyczyn leżących po stronie Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności Wykonawcy.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki i konsekwencje świadczonej Usługi, w tym za nieosiągnięcie zamierzonych przez Klienta efektów.

 1. LIABLITY

 1. The Contractor is entitled to unilaterally extrajudicially terminate the Agreement without refund by sending the respective notice to the Client if the Client fails to comply with obligations specified in the Section 4 of the Agreement or delays payment (any installment thereof) for more than 7 calendar days.
 2. The Contractor is entitled to restrict or revoke access to the Course if the Client violates obligation specified in c. 5.3. herein to the extent justified by the violation.
 3. The Client shall pay penalty of 3000 USD for each violation of obligations specified in Section 4 of the Agreement.
 4. Failure of the Client to attend lecturers, interview or other failure to enjoy the access to the Course due to the violations of the Agreement or other reasons attributable to the Client shall not be grounds for refund or any other liability of the Contractor.
 5. The Contractor is not responsible for the effects and consequences of the Service provided, including the failure to achieve the effects intended by the Client.

 1. ZAWARCIE, WAŻNOŚĆ, ZMIANY I POWIADOMIENIA

 1. Niniejsza Umowa wraz z informacjami podanymi na odpowiedniej stronie kasy Stripe oraz opisem i harmonogramem kursu dostępnym na Stronie Kursu stanowi ofertę Wykonawcy ("Oferta"). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową a odpowiednią stroną kasową Stripe oraz opisem i harmonogramem kursu na Stronie Kursu, pierwszeństwo ma Umowa, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
 2. Z chwilą zapłaty przez Klienta Wynagrodzenia (jego pierwszej raty) Ofertę uważa się za przyjętą.
 3. Umowa wchodzi w życie z dniem zapłaty Wynagrodzenia (jego pierwszej raty) i obowiązuje do czasu wykonania zobowiązań stron.
 4. Zmiana lub rozwiązanie Umowy może nastąpić w formie dokumentowej,
 5. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie powiadomienia związane z Umową mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresów wskazanych w niniejszej umowie.

 1. CONCLUSION, VALIDITY, AMENDMENTS AND NOTIFICATIONS

 1. This Agreement together with information provided on the respective Stripe checkout page and Course description and schedule available on Course Page constitutes the offer of the Contractor («Offer»). In case of any discrepancies between the Agreement and the respective Stripe checkout page and the course description and schedule on the Course Page, the Agreement shall prevail, unless Agreement expressly provides otherwise.
 2. When the Client pays the Renumeration (first installment thereof) the Offer is deemed to be accepted.
 3. The Agreement comes into force as of the date of the payment of Remuneration (first installment of thereof) and is valid until the obligations of the parties are discharged.
 4. The Agreement can be amended or terminated in the documentary form, unless Agreement provides otherwise.
 5. Unless the Agreement provides otherwise, all notifications related to the Agreement may be sent via email from addresses specified herein.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem, podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.
 2. Wszelkie spory i roszczenia, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą podlegały wzajemnemu rozstrzygnięciu przez Strony w drodze dwustronnych negocjacji.
 3. O ile spór lub roszczenie nie zostanie rozstrzygnięte po upływie miesiąca od wysłania przez jedną ze Stron zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji, spór, niezgoda lub roszczenie może zostać przekazane do sądu.
 4. Każda ze Stron nieodwołalnie wyraża zgodę, aby sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy był wyłącznie właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem.
 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów. Zapis ten nie stanowi generalnej zgody Wykonawcy na pozasądowe rozstrzyganie wszelkich sporów. Wykonawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 6. Jeżeli jakikolwiek warunek, przymierze, zastrzeżenie lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i nie zostaną w żaden sposób naruszone, osłabione lub unieważnione.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
 1. FINAL PROVISIONS

 1. This Agreement, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation, shall be governed by, and construed in accordance with the laws of Poland.
 2. All disputes and claims which may arise out of or in connection with this Agreement shall be subject to mutual settlement between the Parties by means of bilateral negotiations.
 3. Unless the dispute or claim is settled a month after one of the Parties sent the invitation to start negotiations, the dispute, discord or claim may be transferred to the court.
 4. Each Party irrevocably agrees the court competent for the seat of the Contractor the shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this Agreement or its subject matter or formation.
 5. The client who is a consumer within the meaning of applicable law has the option of using extrajudicial means of dealing with complaints and redress. The rules of access to these procedures are available at the offices or on the websites of entities authorized to out-of-court dispute resolution. This provision does not constitute a general consent of the Contractor for out-of-court settlement of all disputes. The Contractor makes an individual decision in each case.
 6. If any term, covenant, condition, or provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, void, or unenforceable, the remainder of the provisions shall remain in full force and effect and shall in no way be affected, impaired, or invalidated.
 7. The Contractor obliges to process and protect Personal Data of the Client in accordance with applicable law.
 8. The Agreement is executed in Polish and English. In case of any discrepancies, English version shall prevail.